Popis ISSR

Je znalostní aplikace s lokalizací v českém a slovenském jazyce (na požádání možno dokoupit rozšíření v anglické nebo německé lokalizaci), přičemž je určena pro manažery organizací, manažerů informační bezpečnosti, auditory, osoby pověřené výkonem dohledu nad ochranou osobních údajů, vlastníků aktiv v organizacích, odborníků a profesionálů v oblasti informační bezpečnosti, kteří se věnují řízení informační bezpečnosti.

ISSR nabízí automatizovanou správou bezpečnostní dokumentace organizace a její řízeného přístupu, se zachováním principu důvěrnosti, dostupnosti a integrity zpracovávaných aktiv, včetně řízení rizik, managementu incidentů a managementu řízeného přístupu k aktivům organizace dle požadovaných kritérií informační bezpečnosti.

Obsahem aplikace je bezpečnostní dokumentace jak pro ochranu osobních údajů, tak i pro vybrané oblasti informační bezpečnosti.

Softvér ISSR je modifikovatelný pro všechny typy organizací.

Protože nejdůležitějším úkolem softwaru ISSR je zjednodušení dohledu nad ochranou aktiv, řízení přístupu a zajištění přístupu k citlivým bezpečnostními informacemi, je přístup k údajům řešen jako víceúrovňový (admin, manažer, uživatel).

Kromě těchto úkolů lze zmínit jeho praktické využití pro interní audity, analýzy rizik, aktualizaci databází přístupů zaměstnanců k aktivům, historii či aktuálnost bezpečnostní dokumentace - směrnice, postupů, evidencí, plánů, topologií, jeho využití při kontrolách či certifikaci, pro celé vstupní nebo průběžné školení zaměstnanců za účelem zvyšování bezpečnostního povědomí.

Jedním z hlavních přínosů jeho užívání je nastavení účinné ochrany identifikovaných aktiv a informací, minimalizace škod způsobených neúmyslnou nebo úmyslnou činností zaměstnanců při zacházení s aktivy nebo informacemi a zároveň důsledným využíváním definovaných ochranných opatření. Řízení celého systému bezpečnosti informací a ochrany aktiv při dodržování těchto opatření umožňuje spolehlivě předcházet vzniku bezpečnostních incidentů, čímž výrazně ovlivňuje SNÍŽENÍ VÝDAJŮ organizace na přímé či nepřímé škody způsobené bezpečnostními incidenty, v přímé úměře se zvýšením kompletní bezpečnosti ochrany aktiv.

ISSR aplikace:
Je vytvořena auditory informační bezpečnosti na základě praktických zkušeností při řízení informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů, včetně tvorby a udržování bezpečnostní dokumentace v organizacích, s pomocí znalostí obsažených v mezinárodních standardech a metodikách ISO / IEC, nástrojů řízení informační bezpečnosti, zákonů a metodik národní legislativy.